Haku

Turvallisuus on Tiedepuiston silmäterä

22.5.2018

Sähköinen ja verkotettu kyberympäristö, jossa käsitellään päivittäin valtava määrä huipputurvallisuutta vaativaa tietoa. Yritysten henkilöstöä, opiskelijoita ja vierailijoita päivittäin noin 2 000. Yhteensä 43 000 neliön kiinteistömassa. Kaikkea tätä on Joensuun Tiedepuisto, jolle turvallisuus on strateginen valinta.

- Turvallisuus kattaa ihmiset, tilat, omaisuuden mukaan lukien tiedon, ympäristön ja maineen. Turvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot määritellään organisaatiomme turvallisuuspolitikassa, Joensuun Tiedepuiston kiinteistöasiantuntija ja turvallisuuspäällikkö Mikko Naakka taustoittaa.

Rakenteiden, konkreettisten tekojen ja varautumisen ohella turvallisuus on myös psykologinen kokemus ja tunne siitä, ettei vaaraa ole.

- Turvallisuus on arjen sujuvuutta ja myös avoimuutta. Juuri tällaisen kokemuksen haluamme ovesta sisääntulijoille mahdollistaa, Tiedepuiston kehityspäällikkö ja yksi turvallisuustiimin jäsen Anu Halonen kiteyttää.  

Hymyn takana tarkka katse

Tervetuloa Länsikadulle! Tiedepuiston aina avulias aulapalvelu on monella tapaa Tiedepuiston hermokeskus. Tarjolla on opastusta ja neuvoja sekä monenlaisia tukipalveluja Tiedepuiston yrityksille.

Aulapalvelu on tärkeä osa Tiedepuiston turvallisuuden ketjua. Työntekijät on koulutettu tunnistamaan epäilyttävä henkilö tai epäilyttävä käytös ja toimimaan tilanteessa turvallisuusprotokollan mukaisesti. Aulapalvelusta ohjataan tarvittaessa koko Tiedepuiston äänievakuointijärjestelmää.

Enemmän kuin laki vaatii

Turvallisuuspäällikkö Mikko Naakka ja Tiedepuiston talotekniikka-asiantuntija Timo Rapatti tuntevat pelastuslain vaateet. Lain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti.

Tiedepuistolla on automaattinen palonilmoitinjärjestelmä, kiinteistön evakuointia varten määritellyt kokoontumispaikat, rikosilmoitinjärjestelmä, sähkölukitus, kulunvalvontajärjestelmä, kameravalvonta, alkusammutuskalusto, defibrillaattori, keskuskuulutusjärjestelmä ja vartiointi.

- Aivan näin kattavaa varautumista laki ei vaadi, mutta olemme nähneet muun muassa kamera- ja kulunvalvonnan kiinteistön turvallisuuden kannalta äärimmäisen tärkeiksi. Meillä on paljon asiakkaita, jotka eivät olisi täällä ilman korkean turvaluokituksen tiloja, Timo Rapatti kertoo.

Tervetuloa turvallisuuskävelylle!

Kaikki Tiedepuiston vuokralaiset kutsutaan turvallisuuskävelylle. Kierroksen aikana käydään läpi keskeiset Tiedepuiston turvallisuuteen liittyvät asiat, kohteet ja opastukset. Tavoitteena on, että työntekijät oppivat ehkäisemään vaaratilanteita, tutustuvat alkusammutuskalustoon, poistumisteihin ja muuhun turvallisuustekniikkaan.

Turvallisuuskävely antaa työntekijöille konkreettiset tiedot turvallisuuden perusteista. Turvallisuustietoisuus lisääntyy ja samoin ymmärrys yhteisestä vastuusta. Tavoitteena on, että vahingon sattuessa työntekijät osaavat toimia oikein ja käyttää oikein alkusammutuskalustoa.  

- Käydään läpi muun muassa poistumistiet, kokoontumispaikat ja kerrotaan myös se, miten kiinteistössä toimitaan häiriötilanteissa, esimerkiksi sähkökatkon aikana – kuinka kauan ovet pysyvät auki tai miten sammutetaan ilmanvaihto vaaratilanteissa, joissa keskuskuulutusjärjestelmä ohjeistaa sulkemaan ikkuna, Mikko Naakka antaa esimerkkejä.  

Turvallisuuskävelyjä järjestetään uusille vuokralaisille ja pyydettäessä myös kertauksena sitä haluaville.

Tuplavarmistuksia

Joensuun Tiedepuistossa toimii yli 120 yritystä. Joukossa on useita yrityksiä, joiden toiminnan luonteen vuoksi Tiedepuisto on rakentanut ja varustellut tilojaan erityisten turvallisuusvaateiden mukaisiksi.

Tiedon turvaaminen on yksi keskeisiä Tiedepuiston vastuualueita. Yksi tärkeimmistä työkaluista on kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö Katakri. Katakri on auditointityökalu, jota käytetään arvioitaessa esimerkiksi yhteistyökumppanin kykyä suojata salassa pidettävää tietoa. Katakrin osa-alueita ovat turvallisuusjohtamisen valmiudet, fyysinen turvallisuus ja käyttöympäristöä koskevat turvallisuusvaatimukset sekä tietojenkäsittelyn ympäristön vaatimukset.

- Länsikadulla sijaitsee yrityksiä, jotka esimerkiksi suunnittelevat Katakri-luokiteltuja tiloja asiakkailleen. Jotta tämä on mahdollista, asiakkaidemme tilojen täällä pitää täyttää Katakrin vaatimukset, Anu Halonen havainnollistaa.

Korkean turvatason tilojen vaatimuksia voivat olla muun muassa tavanomaisesta poikkeavat seinärakenteet, desibeliovet ja ikkunoiden korkeus. Palvelinten, reitittimien ja verkkokytkintilojen osalta turvataso on hiottu huippuunsa.

- Me rakennamme asiakkaille turvallisen ratkaisun Tiedepuistolle, he itse huolehtivat oman lähiverkkonsa ja ulkoiset yhteytensä haluamallaan tavalla, Halonen kertoo.

Osallistavaa yhteistyötä

Joensuun Tiedepuiston turvallisuuden keskeisiä asiakirjoja ovat Tiedepuiston oma turvallisuuspolitiikka, Katakri sekä erilaiset turvallisuusohjeistukset.

Tiedepuiston turvallisuustiimiin kuuluvat turvallisuuspäällikön lisäksi henkilöturvallisuuden, tila- ja kiinteistöturvallisuuden, tietoturvallisuuden ja kulunvalvonnan vastuuhenkilöt, sekä toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

- Johdon sitoutuminen yritysturvallisuuteen on kaiken lähtökohta. Tiedepuistossa sitoutuminen on aitoa, turvallisuus koetaan tärkeäksi läpi koko organisaation, Mikko Naakka painottaa.

Turvallisuudesta huolehditaan kiinteässä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

- Turvallisuus on yhteistyötä kaikilla tekemisen tasoilla, turvallisuuspäällikkö Mikko Naakka kiteyttää.

ARJEN TEKOJA turvallisuuden edistämiseksi

Ympäristövastuu on turvallisuutta

Joensuun Tiedepuisto on ympäristövastuullinen toimija; Tiedepuistolla on ISO 14001:2015 -standardi. Vastuu ulottuu jokapäiväisiin valintoihin - haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseen, hiilijalanjäljen pienentämiseen ja myös ympäristötietoisuuden lisäämiseen.

- ISO-sertifioinnissa käydään läpi toimintamallit liittyen muun muassa kemikaalien käyttöön, kemikaaliturvallisuuteen, käyttötapatiedotteisiin, siivoukseen sekä kiinteistönhoidon toimintatapoihin. Kuten turvallisuus niin myös ympäristövastuullisuus on jatkuva prosessi, jota hiomme koko ajan paremmaksi, Timo Rapatti selvittää.

Hyviä esimerkkejä tavoitteellisesti parantamisesta ovat energiankulutuksen vähentäminen, kierrätyksen ja lajittelun jatkuva parantaminen, liikenteen päästöjen vähentäminen ja myös ympäristötietouden lisääminen sekä ympäristöä säästävien toimintamallien edistäminen.

Tiedepuistolla on käytössä myös toimistoille tarkoitettu WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä, jonka avulla pyritään pienentämään ekologista jalanjälkeä.

Tiivis yhteistyö Abloyn kanssa

Joensuun Tiedepuistolla liikkuu päivittäin tuhansia ihmisiä. Vilkkaus sellaisenaan on jo haaste; opastukset, hissit ja oviympäristöt vaativat jatkuvaa huolenpitoa. Kun arkeen kytkeytyvät vielä erityistä turvallisuutta edellyttävät vuokralaiset ja toiminnot, lukitusturvallisuuden, kulunvalvonnan ja avainhallinnan merkitys korostuu.

- Abloy on meille tärkeä yhteistyökumppani. Pidämme heidän kanssaan säännöllisesti palavereja, joissa käymme läpi tarpeitamme, Tiedepuiston kehityspäällikkö Anu Halonen kertoo.

Abloy Oy:n avainasiakaspäällikkö Arttu Jussila tuntee hyvin Tiedepuiston tilanteen. Jussilan mukaan Länsikadun kampuksella on järkevällä tavalla huolehdittu lukitusturvallisuudesta. Tiloissa on vaihe kerrallaan siirrytty ABLOY EXEC -avainjärjestelmästä ABLOY CLIQ -teknologiaan.

- Siirryttäessä EXEC-avainjärjestelmästä CLIQiin ovelle ei tarvitse tehdä suuria muutoksia esimerkiksi lukkorunkoon tai heloitukseen, Jussila ohjeistaa tietäen, että harvoin iso organisaatio lähtee uusimaan koko lukitusta kerralla.  

CLIQ mahdollistaa lukituksen suunnitelmallisen laajentamisen; Tiedepuistossa kriittisimmät turvallisuutta vaativat tilat on jo suojattu tällä elektromekaanisella lukitusjärjestelmällä.

CLIQ on Jussilan mukaan oikea ratkaisu laajoihin kohteisiin, joissa tarvitaan kalenteriin tai kellonaikaan sidottuja kulkuoikeuksia sekä käyttäjätunnistusta ja kulunseurantaa. 

- Avaimelle voidaan ladata kulkuoikeus vaikka minuuttien tarkkuudella. Kiinteistön turvallisuuspäälliköllä CLIQ on ominaisuudeltaan niin sanottu vahva avain. Tällaiselle avaimelle kulkuoikeuden latausyksikkö voi antaa kerralla esimerkiksi yhden vuorokauden kulkuoikeuden. Jos avain katoaisi, se samalla ”tappaisi itsensä” – ilman asianmukaista latausta avain on hyödytön.

Hyvä avainhallinta tarkoittaa yksiselitteisesti sitä, että tiedetään missä avaimet ovat ja kuka niillä kulkee. Juuri avainhallinta on vähänkään laajemmissa kohteissa keskeinen muutosajuri, joka lisää elektromekaanisen lukituksen suosiota.

Tiedepuisto hyödyntää myös sähköistä Traka-avainhallintajärjestelmää. Järjestelmä on tarpeellinen muun muassa siksi, että Tiedepuistolla työskentelee päivittäin lukuisa määrä esimerkiksi siivoojia sekä talon ulkopuolista huoltohenkilöstöä. Traka on älykäs avainkaappi, joka luovuttaa avaimet vain sallitulle henkilölle ja vain sovittuna aikana. Kulkurekisteri kertoo, kuka avaimen on ottanut ja milloin ja koska avaimet on palautettu.

- Traka-mallista riippuen järjestelmä voi lähettää hälytyksen avaimen hallinnoijalle, mikäli avainta ei jostain syystä ole palautettu ajallaan, Arttu Jussila lisää.

Avainjärjestelmät kehittyvät, digitaalisuus ja sähköisyys lisääntyvät. Yksi totuus ei silti Jussilan mukaan ole kadonnut minnekään.

- Avain on arvoesine. Se tuppaa edelleen monelta unohtumaan. Kaikkien avainjärjestelmän avainturvallisuus on korkea, niin kauan kuin avaimet eivät joudu vääriin käsiin.

Lue juttu kokonaisuudessa täältä.