Haku

Hankkeiden toteuttaja

Joensuun Tiedepuisto Oy on useiden erilaisten hankkeiden toteuttaja ja hallinnoija. Hankkeet ovat alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä, ja useimmat niistä rahoitetaan EU:n rakennerahaston kautta. Hankkeet ovat liiketoiminnan kehittämispalvelujen käytännön toteutuksen työkaluja.

Tutustu hankkeisiimme

BIO-INKA Joensuun innovaatioklusteri 2016

Bio-investointien rahoitusmallin kehittäminen
EPRISE

Kasvuohjelmaan osallistuu toimijoita kahdeksasta eri maasta. Mukana ovat Suomea edustavan Joensuun Tiedepuiston / Photonics Finlandin lisäksi alueelliset klusterit Ranskasta, Saksasta, Italiasta sekä kansalliset toimijat Espanjasta, Hollannista, Iso-Britanniasta ja Ruotsista. Marseillen fotoniikkaklusteri toimii EPRISE-kasvuohjelman koordinaattorina.

Tavoitteet


Kasvuohjelman tavoitteena on nostaa fotoniikka-ala esille neljällä Euroopalle tärkeällä toimialalla, joita ovat terveysteknologia, lääketeollisuus, maatalous ja ruoka. Näillä alueilla fotoniikkapohjaisia tuotteita tekevät yritykset kohtaavat merkittäviä haasteita markkinoille pyrkiessään, kuten pitkäkestoiset hyväksymisprosessit, monimutkaiset ja säännellyt puitteet sekä vaikeudet edetessä muutamien toimijoiden hallitsemille markkinoille. Nämä yritykset tarvitsevat fotoniikkaklustereiden apua ylittääkseen niin sanotun ”kuoleman laakson” innovaatio- sekä investointivaiheen välillä. Lisäksi yritykset tarvitsevat markkinoiden asiantuntijuutta toimiessaan ei-teknologisen liiketoiminnan alueella.

Työpaketit


Työpaketti 1 – Älykkään erikoistumisen valinnat, joissa fotoniikka on mukana Euroopaasa
Työpaketti 2 – Alueellisen, kansallisen ja EU-rahoituksen yhdistäminen Euroopassa
Työpaketti 3 – SME yritysten avustaminen markkinoille pääsemisessä valituille sektoreille
Työpaketti 4 – Avoimen Innovaatioympäristön kehittäminen Euroopassa fotoniikka-alalla

Hankkeen toteutusaika_ 1.1.2017 – 31.12.2019

Lisätietoja: Juha Purmonen

EuroPho21
Game Brewery - Joensuu

Joensuun kasvustrategiassa peliala on nostettu yhdeksi niistä luovista aloista, joissa nähdään kasvupotentiaalia ja joka tulevaisuudessa tulee työllistämään alueen nuoria. Game Brewery Joensuu -hankkeen tavoitteena on Pohjois-Karjalan pelialan osaamisen kehittäminen koulutusmalleja, hautomo- ja kiihdyttämötoimintaa, markkinointia sekä yritystoimintaa tukevin toimenpitein.

Hanketta tullaan toteuttamaan kansallisen pelialan verkoston avulla eri maakuntien välisenä laajamittaisena yhteistyönä, jotta päällekkäiset toiminnot vähenevät ja saadaan synergiaetua. Pohjois-Karjalassa hanke tekee läheistä yhteistyötä Joensuun Tiedepuiston Oasis Startup Center -hankkeen kanssa tuoden hautomotoimintaan mukaan pelialan kansallisen tason osaajaverkoston sekä pelistudiotoiminnan kehittämisen osaksi esihautomotoimintaa yhteistyössä maakuntamme oppilaitosten kanssa. Nopeasti kehittyvän pelialan osaamista ja koulutusmalleja tulee kehittää, jotta voidaan vastata maakunnan rakennemuutoksiin ja kouluttaa osaajia uudelle viihdeteollisuuden alalle.

Hankkeessa kehitetään pelialan vaatimaa osaamista ja koulutuksen laatua käytännön projektitöiden avulla Joensuun Tiedepuiston ylläpitämässä Oasis pelistudiossa. Mukaan studioon valitaan vuosittain opiskelijoita maakunnan oppilaitoksista toteuttamaan kaupallisia peliprojekteja monialaisissa tiimeissä. Peliprojektien avulla maakuntaan tuotetaan pelialan käytännönläheistä tuotanto- ja markkinointiosaamista.

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2015 - 30.6.2018

Lisätietoja: Veikko Miettinen

Innovaatiojohtaja

Innovaatiojärjestelmä tehokkaammaksi

Globaali kilpailu alueiden välillä kovenee jatkuvasti. Kaupunkiseuduille on välttämätöntä tunnistaa omat kehittämisen painopistealueensa, joihin rajallisia kehittämisresursseja pääasiassa keskitetään. Joensuun seudun keskeiset toimijat (Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, PKKY, UEF, Karelia-amk, Joensuun Tiedepuisto Oy ja Josek Oy) ovat yhdessä määrittäneet kehittämisen painopisteet vuonna 2012 valmistuneessa Joensuun seudun kasvustrategiassa ?Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva?. Kasvustrategian toteutuksen ja alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittymisen kannalta tärkeää on painopisteiden kehittämiseen kohdennettujen toimenpiteiden johtaminen ja koordinointi.

Innovaatiojärjestelmän palvelut, toiminnot ja toimijat koetaan varsinkin yritysten puolelta sekaviksi ja vaikeasti hyödynnettäviksi. Innovaatiojohtajan toiminnan kautta keskeisten toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy edelleen sekä alueelliset ankkuriyritykset ja aktiiviset pk-yritykset kytkeytyvät osaksi innovaatiojärjestelmää ja sen kehittämistä.

Alueellinen Innovaatiojärjestelmä tulee selkeämmäksi sekä tehokkaammaksi. Yritykset hyödyntävät järjestelmän toimijoiden tarjoamia palveluita enemmän ja niiden tuotekehityspanostukset lisääntyvät. Yritykset pystyvät toimimaan kilpailukykyisemmin haastavilla globaaleilla markkinoilla. Jatkossa Joensuun seutu on myös yhä vetovoimaisempi Vihreän kasvun keskus.

Hanketta toteutusaika: 1.10.2014 - 31.12.2016

Lisätietoja: Aki Gröhn

Karjalainen kauppamies kansainvälistyy - teollisuuden vireä tulevaisuus

Lisää myyntiä ja vientiä

Hankkeen keskeisenä ideana on teollisten ja tuotannollisten ja niitä palvelevien pk-yritysten kilpailukyvyn kehittäminen, kasvattaminen ja kansainvälistäminen Pohjois-Karjalassa, jonka myötä syntyy uusia työpaikkoja sekä vientituloja maakunnan yrityksiin.

Projektissa aktivoidaan, suunnitellaan ja resursoidaan yritysten markkinointiin, myynnin edistämiseen ja

kansainvälistymiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä ja -hankkeita. Lisäksi tunnistetaan yritysten tarpeet hyödyntää mm. Finpron laajaa asiantuntijaverkostoa globaalisti. Hankkeessa toimitaan sillanrakentajana pk-yritysten ja erilaisten palvelutuottajien välillä.

Hankkeen tuloksena yrityksiä ja yritysryhmiä kehitetään pitkäjänteisesti vaihe vaiheelta kohti kansainvälistä

liiketoimintaa ja yritysten markkinatietämys sekä myynti-, markkinointi- ja asiakasprosessit kehittyvät. Lisäksi yritysten välistä yhteistyötä tiivistetään Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan maakunnissa.

Maakunnallisen hankkeen hallinnoijana toimii Joensuun Tiedepuisto Oy ja osatoteuttajina toimivat myös Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES sekä Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2015 - 31.12.2017

 

Lisätietoja: Jouko Rautasalo

Kasvavat ICT-yritykset digitalisoitumisen edistäjinä

Projektin keskeisenä tavoitteena on tukea elinvoimaisen ja menestyvän ICT-klusterin kehittymistä Pohjois-Karjalassa tarjoamalla osaamisen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen liittyviä toimenpiteitä ja tilaisuuksia.

Osaamisintensiiviset ICT-yritykset tarvitsevat osaavaa henkilöstöä toimintansa kehittämiseen ja kasvuun. Tätä tuetaan mm. avustamalla kokeneiden ICT-osaajien rekrytoinnissa sekä nykyisen henkilöstön osaamista kehittämällä.

Alan toimijoiden sisäisiä sekä ICT-yritysten ja eri toimialojen yritysten välisiä verkostoja ja yhteistyötä rakennetaan ja kehitetään erityisesti digitaalisuutta tukevien ratkaisujen osalta.

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2015 - 31.12.2016

Lisätietoja: Jouko Rautasalo

Kasvusopimus 2016
Koulutusvientiklusterin käynnistäminen

Hanke toimii osaratkaisuna kaupungin kasvusopimusehdotukseen, jonka tavoitteena on lisätä työpaikkoja ja taloudellista kasvua Pohjois-Karjalassa. Hankkeen konkreettisina tavoitteina on muodostaa Pohjois-Karjalaan koulutuksen, oppimisympäristöjen ja oppimisen digitalisaation osaamisklusteri, jonka kautta pystytään tuotteistamaan palvelukokonaisuuksia kansainvälisen kysynnän tarpeisiin. Klusteriin osallistuvien toimijoiden osaamisen kautta synnytetään ja tuetaan koulutusvientiin liittyvää liiketoimintaa.

Hanke tekee näkyväksi Joensuun ja Pohjois-Karjalan koulutukseen, oppimisympäristöihin ja oppimisen digitalisaatioon liittyvän liiketoimintaklusterin. Se tukee ja kehittää julkisten koulutustoimijoiden, alan yritysten sekä alaan liittyvien tapahtumien ja verkostojen uutta liiketoimintaa luovaa yhteistyötä. Hanke luo uusia koulutusvienti-innovaatioita, digitaalisia ratkaisuja, koulutusviennin palvelutuotteita ja niitä yhdistäviä liiketoimintakonsepteja sekä yhdistää olemassa olevaa tarjontaa laajemmiksi toimituskokonaisuuksiksi. Se lisää tarjontaa ja vetovoimaa alueelle kouluttautumaan tulevien maksavien ulkomaisten asiakkaiden valintana. Tuloksellisen liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä ja kasvua varten hankkeessa luodaan toimintamalli ja klusterimuotoinen ekosysteemi inbound- ja outbound -tuotteiden ja palveluiden luomiseen, kaupallistamiseen ja kansainvälistyvään myyntiin ja markkinointiin.

Koulutusvientiklusterin käynnistäminen -hankkeesta vastaa Joensuun kaupunki, ja Joensuun Tiedepuisto Oy on hankkeen osatoteuttaja. Joensuun kaupunki avaa omat koulunsa tutkimuksen ja kehityksen kokeilualustoiksi.

Hankkeen kesto: 1.8.2016 ? 31.7.2018

Lisätietoja: Auli Leskinen

Joensuu SmartCity - osa CIRCWASTE-FINLAND -hankekokonaisuutta

Joensuu SmartCity – Resource efficient symbiosis of the residential and industrial area

Toteutetaan osana valtakunnallista CIRCWASTE-FINLAND-hankekokonaisuutta (LIFE IP on waste - towards circular economy in Finland)

 

CIRCWASTE-FINLAND-hanke (v. 2016-2023) edistää kansallisen jätehuoltosuunnitelman toteutumista ja kehittää erityisesti jätteisiin liittyvää kiertotaloutta Suomessa. Hankkeessa käynnistetään käytännön prosesseja ja toimintamalleja, joilla aktivoidaan toimijoita uuteen, kiertotaloutta edistävään tekemiseen. Isossa kokonaisuudessa on noin 20 osahanketta, joissa eri toimijat toteuttavat konkreettisia kiertotalouden demonstraatioita.

Hanke saa rahoituksen suoraan Euroopan Unionin Life IP -rahoitusohjelmasta ja sen osatoteuttajia on Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala sekä Keski-Suomi. Hankkeeseen osallistuu ydinalueiden maakunnanliittoja, kuntia, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja ja yrityksiä. Hankkeen kansallinen koordinaattori on SYKE. CIRCWASTE-FINLAND-hankkeen kokonaisbudjetti on noin 19 miljoonaa euroa, josta Pohjois-Karjalan osion toteutus on yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Hankkeen Pohjois-Karjalan toteutuksessa ovat Joensuun Tiedepuisto Oy:n lisäksi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES ja Puhas Oy, kukin omilla kehittämistoimillaan.

Joensuun Tiedepuisto Oy:n osahankkeessa haetaan ja tunnistetaan Joensuun kehittyvästä kaupunkialueesta lupaavimpia kohteita, joissa voisi syntyä uutta liiketoimintaa. Tavoitteena on käyttää kaupunkiympäristöä kiertotalouden liiketoiminnan kehittämisalustana, avata yrityksille uusia liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia, synnyttää uusia kumppanuuksia ja T&K-hankkeita. Kiertotalouden kokonaissuunnitelman pohjalta kehittämiseen haetaan myös kansallisesti ja kansainvälisesti hyviä käytäntöjä, edelläkävijäyrityksiä ja -ratkaisuja. Joensuun Tiedepuisto Oy:n osahanke kestää vajaat 2,5 vuotta (11/2016-3/2019).

Hankkeen nettisivut: www.syke.fi/hankkeet/circwaste

Lisätietoja: Terttu Kinnunen

 

 

Oasis StartUp Center

Oasis StartUp Center: Kasvua ja kansainvälisyyttä Pohjois-Karjalaan

Koko Pohjois-Karjalaa kuvaa hyvin Joensuun Innovaatiokeskittymäprofiilissa arvioitu tilanne. Tutkimuksessa todettiin, että uusien ja toimivien pk-yritysten määrä on vähäinen suhteessa potentiaaliin, eikä kohdistu alueen kärkialoille ja lisäksi alueen yrittäjät eivät halua kasvattaa yrityksiään (Hubconcepts Oy, 14.11.2013). Hankkeella hyödynnetään tämä potentiaali metsäbiotalous- sekä materiaalit ja teknologiatoimialoilla uusiksi kasvaviksi ja kansainvälistyviksi yrityksiksi. Hanke toimii kuitenkin monialaisesti rajaamatta asiakkaita pois muilta aloilta jos kasvun ja kansainvälistymisen tunnusmerkit täyttyvät.

Oasis StartUp hankkeen päätavoite on kehittää uusia ja kasvavia kansainvälistyviä yrityksiä Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toiminnallisten painopisteiden mukaisesti. Hanke koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

 

  1. Suomen paras innovatiivinen ja yhteisöllinen kasvuyritysympäristö, joka tukee uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä alueelle.

  2. Nuorten, alle kolme vuotta toimineiden yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä kannattavan kasvun aikaansaaminen yhteistyössä Pohjois-Karjalassa toimivien elinkeinoyhtiöiden kanssa.

  3. Tutkimuslähtöisten liikeideoiden kaupallistaminen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Karelia ammattikorkeakoulun kanssa.

  4. Businessenkeli- ja pääomasijoittajaverkostojen rakentaminen nuorten yritysten tueksi. Lisäksi hyödynnetään kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusinstrumentteja aloittavien yritysten rahoitusjärjestelyissä.

  5. StartUp-rahaston perustamisen edellytysten selvittäminen ja sen perusteella perustaminen aloittavien yritysten rahoittamiseen. Rahaston kautta voidaan turvata yritysten liiketoiminnan laajentamiseen sekä kansainvälistymiseen liittyvä pääomittaminen.

Lisätietoja: Ilpo Pohjola

Hankkeen kesto: 1.6.2015 - 31.5.2018

 

Osaamiselle tehokkuutta toimintaan

Tuottavuuden kasvu on Suomessa jäänyt jälkeen kilpailijamaista. Pohjois-Karjalassa on vähän vientiä harjoittavia ja kasvuyrityksiä verrattuna Suomeen keskimäärin. Alueen yritysten kilpailukyky ja tuottavuus eivät usein riitä kasvavan ja kannattavan liiketoiminnan perustaksi.

Yritysten kilpailukyvyn kehittämisessä yhtenä tärkeänä osa-alueena on osaamisen kehittäminen. Yritysten osaamisen kehittämistarpeista suuri osa painottuu tuottavuuden, johtamisen ja digitalisaation hyödyntämisen osa-alueille. Myös vihreän kasvun mahdollistamien muutosten läpivientiin yrityksissä tarvitaan lisäosaamista.

Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten tuottavuutta, johtamista ja digitalisaation hyödyntämistä tarjoamalla yrityskohtaisia valmennuksia, asiantuntijapalveluja ja koulutuksia. Toimintamallin lähtökohtana on strategialähtöinen kehittäminen, jossa ensin tarkistetaan yrityksen strategian/liiketoimintasuunnitelman ajantasaisuus ja siitä johdetut kehittämistoimenpiteet. Osaamiseen liittyvät kehitystoimenpiteet pitää olla valitun strategian/liiketoimintasuunnitelman mukaisia ja tukea yrityksen kilpailukyvyn ja kasvun kehittymistä. Yhtenä hankkeen tavoitteena on myös lisätä yritysten verkostoitumista, siten että muodostuu erilaisia yhteistyömalleja, yritysten toisilta oppimista, benchmarkkausta, jne.

 

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2016 ? 31.12.2017

Lisätietoja: Marko Riikkinen

Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit

Teollisuuden sivuvirroista ja jätteistä uutta liiketoimintaa

Hankkeen tavoitteena on parantaa maakunnan yritysten kannattavuutta tehostamalla materiaalien ja energian käyttöä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä teollisessa tuotannossa. Tavoitteena on myös synnyttää uutta liiketoimintaa hyödyntämällä yrityksissä syntyviä jäte- ja materiaalivirtoja.

Hankkeessa selvitetään yritysten tarpeita raaka-aineiden ja energiankäytön tehostamiseksi sekä kartoitetaan materiaalien sivuvirtoja. Tämän pohjalta kehitetään verkostoja ja yhteistyötä yritysten välillä sekä niissä mahdollisesti syntyviä uusia liiketoimintamalleja.

Teollisten symbioosien syntyä vauhditetaan mm. ympäri maakuntaa järjestettävissä työpajoissa. Sitran ja Motivan kehittämä toimintamalli tuo sivuvirtojen tuottajat ja hyödyntäjät konkreettisesti saman pöydän ääreen. Tavoitteena on auttaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä yli toimialarajojen sekä synnyttää uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa. Kansallisesti toimintaa koordinoi Motiva.

Maakunnallisen hankkeen hallinnoinnista vastaa Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES, osatoteuttajia ovat Joensuun Tiedepuisto Oy sekä Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI.

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2014 - 31.3.2017

Lisätietoja: Juha-Pekka Luukkainen

Vihreän kasvun avainteknologiat

Avainteknologiat uudistavat teollisuutta

Avainteknologiat eli nanoteknologia, mikro- ja nanoelektroniikka, toiminnalliset materiaalit, bioteknologia ja fotoniikka, mahdollistavat uusien ja vielä radikaalien teknologioiden toteutumisen ja palvelujen kehittämisen sekä tuotantoprosessien uudistamisen. Näiden avulla vahvistetaan EU:n innovaatiotoimintaa sekä modernisoidaan EU:n teollisuuden rakenteita. Ne auttavat myös ratkomaan tulevia yhteiskunnallisia ongelmia, jotka liittyvät muun muassa puhtaisiin energiaratkaisuihin.

Avainteknologiat mahdollistavat uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamisen, vähähiilisyyden todellisen yleistymisen sekä resurssitehokkaan luonnonvarojen hyödyntämisen. Avainteknologiat tuovat teknologisen ratkaisun toimialarajapinnoilla ja esimerkiksi biotaloudessa oleviin haasteisiin ja ongelmiin.

Pohjois-Karjalan teknologinen ja teollinen toiminta leimautuu voimakkaasti alihankintaan ja matalan jalostusasteen tuotteiden tuottamiseen ja vientiin. Teollisuuden kilpailukyky ja uusiutuminen sekä uusien tuotteiden kehitys perustuvat tulevaisuudessa entistä enemmän avainteknologioiden varaan. Pohjois-Karjalalla olisi mahdollisuus kehittyä fotoniikassa yhdeksi Euroopan johtavista alueista, ja maakunnassa on potentiaalia löytää uusia tuotantoa merkittävästi muuttavia teknologioita.

Hankkeen toteutusaika: 16.6.2014 - 15.6.2017

Lisätietoja: Juha Purmonen

Vihreän kasvun keskus

Innovaatioita ja niiden kaupallistamista

 

Pohjois-Karjalassa on runsaasti metsäbiotalouden osaamista, monipuolisesti alan yrityksiä ja elinkeinoelämää sekä mahdollistaviin teknologioihin liittyvää huippuosaamista. Osaamiskeskittymän kyvyssä tuottaa uusia kaupallisia innovaatioita ja kansainvälisille markkinoille suuntaavia ja siellä menestyviä yrityksiä on kuitenkin parantamisen varaa.

Hanke luo edellytyksiä synnyttää uusia innovaatioita ja yritystoimintaa, systematisoi ja kehittää työkaluja innovaatiotoiminnan tehostamiseksi sekä kehittää yritysten ja tutkimusmaailman välistä vuoropuhelua. Tavoitteena on myös aktivoida toimi- ja osaamisalojen välistä kehitystoimintaa sekä hyödyntää näiden välisiä rajapintoja uusien innovaatioiden lähteenä metsäosaamisen näkökulmasta.

Hankkeessa etsitään ja jalostetaan liiketoimintaideoita ja tuetaan niiden kaupallistamista joko olemassa olevissa tai perustettavissa uusissa yrityksissä. Se tuottaa yrityksiin uusia tuotteita ja liiketoiminta-alueita, tuotteiden prototyyppejä, käytännön demonstrointeja, uusien tuotteiden kotimaisia ja kansainvälisiä referenssitoimituksia sekä pääomasijoituksia ja ideoiden/tuoteoikeuksien siirtoja innovaatioita hyödyntäviin yrityksiin.

Hankkeen toiminnan tuloksena syntyy tutkimukseen tai tutkimuslaitosten osaamiseen ja mahdollistavien teknologioiden hyödyntämiseen perustuvia ratkaisuja yritysten tuotekehityksessä tai tuotannossa kohtaamiin haasteisiin sekä uusi toimintamalli osaamisen siirrolle tutkimuslaitoksesta yrityksiin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKESin, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIn ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa.

 

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2014 ? 31.12.2016

Lisätietoja: Timo Tahvanainen, Terttu Kinnunen

Your Gateway to Bio-business in Asia

Joensuun Tiedepuisto Oy on käynnistänyt metsäbiotalousalan ja Joensuun seudun kasvustrategian kärkitoimialojen yrityksille suunnatun Your Gateway to Bio-Business in Asia -kansainvälistymisen ja vienninedistämisen kehittämishankkeen. Hankkeen ensisijainen tavoite on kehittää yritysten Aasian liiketoimintaosaamista tarvepohjaisilla kohdemarkkina- ja vientiosaamisen koulutuksilla, joiden oppia sovelletaan käytäntöön kohdemaihin Kiinaan, Taiwaniin, Etelä-Koreaan ja Japaniin, sekä tarvepohjaisesti myös muualle Aasiaan suuntautuvilla opinto- ja tutustumismatkoilla. Hankkeessa bisnes- ja toimintakulttuuriasiantuntijoina toimivat syntyperäiset Suomeen asettuneet liiketoimintaexpertit, jotka toimivat yrittäjinä ja tarjoavat viennin asiantuntijapalveluja Aasian markkinoista kiinnostuneille yrityksille.  

Hankkeen toinen tavoite on uusien syntyperäisten Aasian liiketoimintaosaajien löytäminen ja perehdyttäminen suomalaisyritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämisen kehittämistoimintaan kohdealueelle. Tavoitteena on vähintään yhden uuden kohdemaakohtaisen vientiasiantuntijan löytyminen ja palveluliiketoiminnan käynnistyminen näiden toimesta yritysten Aasian vienninedistämistoimintaan, tai asiantuntijoiden työllistyminen hankkeen toiminta-alueelle vientiä harjoittaviin yrityksiin.  

Hanke hakee toimintaan mukaan 15 yritystä, jotka ovat kiinnostuneet Aasian markkinoista, ja joilla on riittävät valmiudet kansainvälistymiseen ja vientikaupan toteuttamiseen hankkeen kohdealueelle.

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2017 - 31.10.2019

Lisätietoja: Petteri Ryhänen